Regulamin

Regulamin

Platforma internetowa powstała w ramach projektu pn. „Perspektywy RSI Świętokrzyskie – IV Etap”.  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji.

  • 1. Definicje

Administrator serwisu – Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne

Platforma turystykazdrowotna.rcnt.pl – platforma internetowa pozwalająca na zamieszczanie ofert przez firmy i instytucje w celach informacyjno–promocyjnych, ich wyszukiwanie wedle określonych kryteriów, a także tworzenie wspólnych pakietów usług.

Konto – wydzielona część Serwisu umożliwiająca Zarejestrowanym użytkownikom dostęp do Platformy.

Użytkownik – każda osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z platformy.

Zarejestrowany użytkownik – Użytkownik posiadający Konto na platformie.

Usługi – wszystkie usługi oferowane na platformie.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Pakiet usług– wspólna oferta Zarejestrowanych użytkowników.

Rejestracja– utworzenie konta na platformie.

  • 2. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Usług platformy.

2. Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu. Korzystanie z platformy jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.

  • 3. Świadczone Usługi

Platforma umożliwia:

Użytkownikom:

-przeglądanie informacji zawartych na platformie,

– tworzenie konta.

Zarejestrowanym użytkownikom:

-przeglądanie informacji zawartych na platformie,

-stworzenie profilu firmy,

-umieszczanie ofert / ofert promocyjnych/ pakietów usług,

-nawiązywanie kontaktów z innymi zarejestrowanymi użytkownikami, w celu tworzenia pakietów usług.

  • 4. Warunki korzystania z Serwisu

1. Korzystanie z platformy jest bezpłatne.

2. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do akceptowania zamieszczonych na Platformie treści.

3. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta i dostępu do Platformy, Użytkownikom nieprzestrzegającym postanowień Regulaminu.

4. Niezbędnym dla korzystania z Platformy jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail.

5. Rejestracji firm oraz dokonywania wpisów na ich temat powinni dokonywać ich właściciele lub osoby posiadające do tego upoważnienie. Wszelkie zamieszczone w ten sposób materiały są własnością wpisanych podmiotów i podlegają ochronie prawnej.

6. Rejestracji na Platformę dokonuje się na stronie www.turystykazdrowotna.rcnt.pl.

7. Potwierdzenie rejestracji jest jednoznaczne z:

– zapoznaniem się z Regulaminem i zaakceptowaniem wszystkich jego postanowień,

– dobrowolnym przystąpieniem do korzystania z Platformy,

– oświadczeniem, iż dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następne zmienione w trakcie korzystania z Platformy są prawdziwe i zgodne, z prawem, a w szczególności nie naruszają praw osób trzecich

– przystąpieniem do projektu systemowego pn. „Perspektywy RSI Świętokrzyskie – IV Etap” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w  ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji,

– wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych przez Administratora platformy.

8. Umieszczenie Pakietu usług wymaga akceptacji wszystkich firm, których oferta dotyczy i Administratora platformy.

  • 5. Dane Użytkowników zarejestrowanych

1. Dokonując rejestracji na Platformie, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych Firmy w celu weryfikacji.

2, Zarejestrowanemu użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do własnych danych i ich poprawiania, a także do usunięcia w dowolnym momencie Konta i wszystkich powiązanych z nim danych. Administrator serwisu zobowiązuje się do usunięcia Konta niezwłocznie po otrzymaniu od Zarejestrowanego użytkownika takiej dyspozycji.

  • 6. Odpowiedzialność

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści i dane umieszczane przez Użytkowników zarejestrowanych.

2. Dane dotyczące ofert i pakietów ofert pochodzą bezpośrednio od firm. Administrator serwisu w żaden sposób ich nie modyfikuje.

3. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za realizacje usług i działań promocyjnych.

4. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za pojawienie się na Platformie niedokładnej, błędnej, nieprawdziwej informacji oraz za sposób jej użycia.

5. Serwis nie może być traktowany jako oficjalne źródło informacji, które może wywierać wpływ na jakąkolwiek sytuację prawną lub faktyczną.

6. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do akceptowania i blokowania treści niezgodnych z prawem, z niniejszym regulaminem bądź wpływających negatywnie na wizerunek Platformy.

  • 7.Prawa autorskie

1. Platforma jest produktem finalnym projektu realizowanego w ramach POKL. W myśl obowiązujących przepisów finansowania projektu, autorskie prawa majątkowe do utworów wytworzonych w ramach tego projektu (w tym i do Platformy), należą finalnie do Instytucji pośredniczącej.

2. Wszelkie prawa do Platformy, do jej elementów tekstowych, graficznych, zdjęć i baz danych podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 ze zmianami), oraz ustaw  z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47, poz. 211).

  • 8.Postanowienia końcowe

1. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, o czym Zarejestrowani użytkownicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną, na siedem dni przed wejściem zmian w życie.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw właściwych.

3. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania go na Platformie  i jest dostępny pod adresem www.turystykazdrowotna.rcnt.pl.